اقتصادی

  روابط اقتصادی ایران و ایرلند

با شروع روابط رسمی دیپلماتیک میان دو کشور از سال 1362، بخش قابل توجهی از روابط دو جانبه به خرید گوشت گاو از ایرلند محدود می گردید که با شیوع بیماری جنون گاوی و ورود برزیل به بازار جهانی، این روابط محدود گردید.  ادامه مطلب...

ظرفیتهای تجاری در روابط دوجانبه

در خصوص ظرفیتهای تجاری میان دو کشور ایران و ایرلند می توان به حوزه هایی نظیر IT , ICT  ، دارو و تجهیزات پزشکی، انرژیهای تجدید پذیر، مواد لبنی و کشاورزی و گیاهان دارویی اشاره نمود. ادامه مطلب...

 همایش ها و نمایشگاههای تجاری ایران

جهان از ابتدای سال 2020 با پدیده کرونا مواجه بوده و این امر تاثیرات منفی قابل توجهی بر رشد و توسعه اقتصادی تمام کشورها داشته است. بنظر می رسد که تبعات اقتصادی این پدیده در جنبه های مختلف و از جمله برگزاری همایش ها و نمایشگاههای تجاری بسیار جدی خواهد بود. ادامه مطلب...

 پیوندها

بمنظور دستیابی به سازمانها و نهادهای بین المللی، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای اقتصادی داخلی می توان به لینک های ذیل مراجعه نمود. ادامه مطلب...