دیدار با سفیر

 جناب آقای مسعود اسلامی، سفیر جمهوری اسلامی در ایرلند، استاد و عضو هیأت دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه هستند و پیش تر به مدت پنج سال ریاست آن دانشکده را بر عهده داشتند. ایشان دارای دکترای روابط بین الملل (.Ph.D) و فوق لیسانس حقوق و دیپلماسی (.M.A.L.D) و فوق لیسانس حقوق (.L.L.M) از دانشگاه های فلچر (Fletcher) و یل (Yale) در ایالات متحده آمریکا و کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام در ایران می باشد.

 ایشان به مدت پنج سال مدیرکل امور حقوقی وزارت نفت و به مدت دو سال مدیر کل آمریکا در وزارت امور خارجه بوده اند.آقای دکتر اسلامی سالها در سمت مشاور وزیر امور خارجه در حوزه های حقوق و روابط بین الملل خدمت کرده اند. همچنین سال ها در سازمان های بین المللی بین دولتی مانند سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی مشورت های حقوقی آسیا و آفریقا  (AALCO) و بین پارلمانی مانند مجمع مجالس آسیایی (APA) به عنوان سفیر و معاون دبیر کل به کار اشتغال داشته اند و در عرصه های دیپلماسی و روابط بین الملل صاحب نظر هستند.